خمینی ای امام

 

 

 

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

هر زمان میرسد از تو این ندا

ای اسیران و مستضعفان بپـــــا

زیر بار ستم زنــــدگــــی بس است

نزد طاغوتیان،بنـــــدگی بس است

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

چون نجات انسان شعار تــــــــوست

مرگ در راه حــــق افتخـــــار توست

این توئی ، این توئی ، پاسدار حق

خصم اهریمنان ، دوستــــــدار حق

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

چون تو عـــــــزم صف دشمنان کنی

ترک سر ، ترک تن ، ترک جــــان کنی

نازم آن عزم دشمن شکار تـــــــو

خشم تو قهـــــر تو اقتدار تــــو

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

لرزد از نام تو پایــــــه ستــــــم

پشت اهریمنان گشته از تــــو خــــم

مرز توحیـــــد را همچو سنگــــری

حافظ ملت و دین و دفتـــــــری

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

ما همه یـــار تـــــو یاور توئیم

دوستدار تو ، همسنگر توئیـــــم

ای حماسه تو ورد زبــــآن ما

این توئی مظهــــــــر آرمـــــان ما

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

ره نیابد چـــو سستی بـــــه عزم تو

می هراسد ستمگر زعـــــزم تـــــــو

این توئی ، این توئی ما یـــــــه امید

از قیام تو شد روی مـــا سپید

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

ای مجـــاهد ای مظهــــر شرف

ای گذشته ز جان در ره هــــــدف

ای پـــــی افکنده شورای انقلاب

از تــــو شد کاخ خود کامگان خــــراب

این زمان پی فکن در پناه دیـــــن

طرح جمهوری محکـــــــم و متین

بود شعار تــو به راه حــــــق قیام

زما تو را درود زما تــــــو را سلام

خمینی ای امام، خمینی ای امام (2)

**********

نوشته شده در ساعت 23:8 توسط پویا ابراهیم پور| |